Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

Women in Business

Cím:
Fostering the Young Women Entrepreneurship in the Danube Region

A pályázat fő célja
A WOMEN IN BUSINESS projekt fő célja egy nagyon fontos társadalmi kihívás megoldása – bátorítani az innovatív fiatal nőket arra, hogy ötleteik alapján vállalkozást hozzanak létre. A női vállalkozók számának növelésével nagyobb társadalmi jólétet, a szegénység csökkenését és a munka-magánélet egyensúlyának megteremtését segítjük elő, ezáltal pedig nemi egyenlőséget tudunk biztosítani a Duna Régióban.

Specifikus célok:

Partnerek:
RAPIV
Innovation Region Styria LTD
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”
Technology park Varazdin LTD
Bwcon GmbH
Maribor Development Agency
Chamber of Commerce and industry Stajerska
Pannon Business Network Association
Pannon Egyetem
The Association of Small and Medium Enterprises Constanta
OVIDIUS University of Constanta
School of Economics and Business, University of Sarajevo
Organization for Small and Medium Enterprise Sector Development

Projekt összeg:
2 021 050 EUR

A projekt weboldala:
www.interreg-danube.eu/women-in-business

Tanulmány:
https://www.surveymonkey.com/r/YZY3Y68

Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Labor

Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Labor (RRF-2.3.1-21-2022-00008)

Projekt címe: Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium

Projekt azonosítója: RRF-2.3.1-21-2022-00008

A projekt megvalósításának kezdete: 2022.06.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2026.02.28.

A projekt összköltsége: 8 000 000 000 Ft

Pannon Egyetem költségvetése: 822 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

Konzorciumvezető: Pannon Egyetem

Konzorciumi partnerek: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Agrártudományi Kutatóközpont, Országos Meteorológiai Szolgálat, Széchenyi István Egyetem, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Ökológiai Kutatóközpont

Projekt összefoglaló

A projekt célja: 

A fenntartható fejlődés egyik célja a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása, amelyhez interdiszciplináris és holisztikus megközelítésre van szükség. A Nemzeti Laboratórium (NL) fő célja, hogy a vízfolyásokkal és állóvizekkel egyenértékűen, azokkal összekapcsolva tervezzük meglévő tudásunk interdiszciplináris, új kompetenciákat eredményező bővítését a felszín alatti vízkészletek, a területi, mezőgazdasági vízgazdálkodás biztonsága, a városi vízgazdálkodás „okossá” tétele, valamint a víz- és szennyvíztisztítás korszerűsítése tekintetében.

Az éghajlatváltozás és a társadalmi-gazdasági fejlődés veszélyezteti az ökoszisztéma szolgáltatásait és infrastruktúráját (ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, az öntözés fenntarthatósága, a belvízi hajózás, a természetes vizek alkalmassága stb.), míg a NL javítja a társadalmi fenntarthatóságot és ellenálló képességet a vízbiztonság fokozásával, a sérülékenység csökkentésével és a vízzel (szárazsággal és árvízzel) kapcsolatos kockázatok csökkentésével.

Rövid távon a társadalom számára nyújtott előnyök a jobb vízbiztonsági stratégiában és a társadalmi ellenálló képességben mutatkoznak meg. Hosszú távon tudományos háttérintézetet hozunk létre a magyar vízgazdálkodás számára és a többi országhoz alkalmazkodó, összetett vízgazdálkodási eljárásokat fejlesztünk ki.

Magyarország elhelyezkedését és vízgazdálkodását, vízkészletét figyelembe véve olyan víztudományi és vízbiztonsági újítások megvalósulását kívánjuk jelen kutatásainkkal támogatni, melyek hozzájárulnak a vízminőség védelméhez. A projektbeli kutatási tevékenységek 6 fő pillér mentén zajlanak, érintve a folyók, tavak, felszín alatti vizek, csapadékvíz, városi vízgazdálkodás és a vízgyűjtőgazdálkodás kérdéseit. A fő pillérekhez igazodva összesen 40 alprojekt megvalósítását tervezzük.

I. pillér – Folyók és árterek: Intelligens módszereket dolgozunk ki az extrém hidrológiai körülmények hatásainak feltárására, a biológiai sokféleséget érintő természetes és antropogén környezeti hatások számszerűsítésére. Vizsgáljuk a mikroműanyagok vízfolyásokban való vándorlásának sajátosságait, transzportfolyamatokat a különböző mélységekben, a vándorlás módját, a vízoszlopban való megjelenését és anyagi és alaki összetételüket. Feltárjuk a folyami élőhelyek hidrodinamikai, morfodinamikai és ökológiai folyamatait, továbbá vizsgáljuk az élőlény-közösségek sokféleségét és közösség-szerveződését meghatározó hidrodinamikai és medermorfológiai tényezők szerepét a Dunában és kisebb vízfolyásokban. Ugyancsak vizsgáljuk az áramlási- és hordalékvándorlási folyamatokat, mint az abiotikus jellemzők és a biológiai jellemzők (pl. makrofitonok viselkedése) közötti kapcsolatrendszert. Alkalmazott kutatást végzünk a hidrológia és vízgazdálkodás területén, mely magában foglalja: (i) éghajlati és vízgazdálkodási forgatókönyvek megalkotását, (ii) folyamat-alapú hidrológiai modellezést a Duna teljes Magyarországtól északra és magyarországi vízgyűjtő területére az (i) pont alapján, valamint (iii) hidraulikai modellezést a magyarországi szakaszra a (ii) pont alapján.

II. pillér – Nagy, sekély tavak: Mesterséges intelligencia (AI) alapú monitoring rendszert fejlesztünk ki a nagy tavakra (pl. Balaton) vonatkozóan, klímamodell alapú vízmérleg-előrejelzést készítünk, újszerű (genetikai, környezeti DNS) módszerekkel megvizsgáljuk az invazív állatfajok jelenlétének térbeli és időbeli dinamikáját, meghatározzuk a fitoplankton jelenlétének dinamikáját befolyásoló kulcstényezőket SmartWise szenzorok alkalmazásával, valamint teszteljük az algavirágzás korai előrejelző módszerét.

Tanulmányozzuk a Balatonon a víz és az üledék tápanyagforgalmát és az üledékfelszínen a légzés/oxigéntermelés arányát (amely az üledék foszfor leadását és ezáltal az alga tömegprodukciók nagyságát befolyásolja), a plankton foszforállapotát, a szervetlen tápanyagokért konkuráló heterotróf baktériumokat, továbbá az algákat fogyasztó zooplankton szervezeteket, az oldott szerves szén terhelés biológiai hozzáférhetőségét, valamint az algák által termelt szerves anyag hasznosulását a táplálékhálózatban.

III. pillér – Felszín alatti vízgazdálkodás: Megvizsgáljuk a felszín alatti vízgazdálkodás szerepét az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén, új koncepciókat dolgozunk ki a sekély és mély talajvízforrásokból származó mezőgazdasági vízigény kielégítésére, a városi hidrogeológia új határainak feltárására. Karsztvíz készletekkel kapcsolatos vízgazdálkodási kihívások innovatív kezelését célozzuk meg, illetve újszerű monitoring rendszert fejlesztünk. Továbbá a felszín alatti vízkészlet változásait kutatjuk a fenntartható vízgazdálkodás érdekében.

IV. pillér – Regionális és mezőgazdasági vízgazdálkodás: Újszerű, innovatív módszereket fejlesztünk ki az aszály, az öntözés és a melioráció kezelésére a vízellátási és tárolási kapacitás növelése, a vízgyűjtők éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességének javítása érdekében. Megalapozzuk a városi csapadékvíz-elvezető rendszerek és a belvíz-elvezető hálózat oly módon történő összekapcsolását, hogy az lehetővé tegye a városok területéről elfolyó – egyébként a gyors levezetés sorsára jutó – vizek visszatartását, hasznosulását (a felszín alatti vizek dúsítása, ökológiai vízigények kielégítése, öntözés), úgy, hogy a belterületeken ne alakuljon ki elöntés, külterületeken pedig az előírt tűrési időn belül levezethető legyen a keletkező vízmennyiség.

V. pillér – Városi vízgazdálkodás és szennyvízelvezetés: Kidolgozunk egy nagy felbontású, 5G alapú csapadékfigyelő rendszert a városi környezetre irányulóan továbbá az ivóvízellátó hálózatot lefedő vízminőség-ellenőrző rendszert, emellett biológiai szennyvízkezelési (WWT) folyamatok ellenőrzésére szolgáló hidrodinamikai modelleket készítünk. Kutatásunknak részét képezi a kulcsfontosságú felszíni elöntések (urban flood) hidrodinamikai modellezése és előrejelzése történik, valamint az ivóvízben előforduló klorát-ionok és ólom mennyiségi vizsgálata is.

VI. pillér – Vízgyűjtő-gazdálkodás: Egy általános monitoring rendszert dolgozunk ki, amely elősegíti az Európai Unió Víz Keretirányelve szerinti intézkedéseinek végrehajtását, beleértve a genomika alapú minőségértékelési rendszert. A hazai vizeinkben előforduló szennyezőanyagok feltérképezése az elsőbbségi anyagokra vonatkozóan hiányos, melynek pótlásához a projekt jelentős mértékben hozzájárul. A nemzetközi adatbázishoz való csatlakozás révén a hazai adatokkal bővülhet az európai adatbázis.

Szakmai vezető:  Gerencsérné Dr. Berta Renáta

Szakmai vezető e-mail címe: berta.renata@uni-pen.hu

Projektmenedzser: Zadravecz Renáta

Projektmenedzser e-mail címe: zadravecz.renata@uni-pen.hu

Pénzügyi vezető: Gajdics Rita

Pénzügyi vezető e-mail címe: gajdics.rita@almos.uni-pannon.hu

Tele-ka-land

Cím:
Határ menti élmények, határtalan kalandok nevű

A pályázat fő célja
A régió magas potenciállal rendelkezik a természeti és kulturális értékek terén, amely erős bázist alkot a fenntartható turizmus fejlesztéshez és az ahhoz kapcsolódó tevékenységekhez. Mindamellett a régiót duális karakter is jellemzi: néhány alrégió (főként termálfürdős helyszínek) jól fejlettek, még nemzeti és EU-s szinten nézve is kiemelkedő eredményt hozva, ugyanakkor más területek meg messze a potenciáljukon alul teljesítenek, főleg az agrártelepülések, természeti és védett területek.

A projekt célja közös turisztikai termékek és szolgáltatások diverzifikációja a távolabbi agrártérségek kínálatának a turisztikai desztinációk kínálatába történő bevonásával.
További cél a térségben érdekeltek részére segítséget nyújtani a turisztikai szolgáltatásuk minőségének, hatékonyságának és versenyképességének növelése céljából, például hálózatépítéssel, klaszterizációval.

Partnerek:
Nagyrécse Község Önkormányzata
Magyarszerdahely Község önkrományzata
Turistično-Informativni center Moravske Toplice
Zavod za okolje in turizem Dobrovnik
Pannon Egyetem

Projekt összeg:
380 000 EUR

A projekt weboldala:
http://www.telekaland-mesepark.eu/

TÁMOP 4.1.1.F

TÁMOP 4.1.1.F „A Pannon Egyetem képzéseinek és szolgáltatásainak munkaerő-piaci igényekre alapozott fejlesztése a társadalom és a gazdaság szolgálatában”

  • A Kampusz mind az oktatási, kutatási és pályázati tevékenysége során szorosan együttműködik az anyaintézménnyel, így „A Pannon Egyetem képzéseinek és szolgáltatásainak munkaerő-piaci igényekre alapozott fejlesztése a társadalom és a gazdaság szolgálatában” című projektben is.
    A projekt keretében kampuszunk négy fő tevékenységre fókuszál:
  • Intézményi és hallgatói szolgáltatások fejlesztése, melynek keretében részben a középfokú oktatási intézmények tanulói számára szervezünk pályaválasztási felkészítőket és biztosítunk különböző önismereti és pályaorientációs szolgáltatásokat. Ezt kiegészítve kérdőíves felmérést végzünk a középiskolai hallgatók körében továbbtanulási szándékaikról és a képzéseink ismertségéről. Másrészt pedig a jelenleg is a Kampuszon tanuló hallgatók számára biztosítunk tanácsadást a lemorzsolódó elkerülése és a jobb beilleszkedés, esetleg felzárkóztatás érdekében. Ez utóbbi programot több mentor közreműködésével valósítjuk meg.
  • A felsőoktatásban kooperatív duális és moduláris képzési programok fejlesztése érdekében egy szakmai kapcsolattartó segít elmélyíteni a gyakorlati képzőhelyekkel való regionális együttműködést, s szakmai látogatásokat, üzleti találkozókat szervez a nagykanizsai és környéki intézményekkel. Ezen túlmenően a tehetségmenedzsmentre is kiemelt figyelmet fordítunk, melynek keretében a Penge Program kiterjesztése zajlik a Műszaki Informatikai Kar és a Mérnöki Kar nagykanizsai hallgatói felé. A hallgatók a program keretében részt vehetnek különböző egyetemi kutatásokban és rendezvényeken, így éles környezetben szerezhetnek szakmai tapasztalatokat.
  • Rendszeres munkacsoportokat, találkozókat és szakmai rendezvényeket bonyolítunk le a projekt keretében annak érdekében, hogy a nagykanizsai gazdasági szereplők, valamint az önkormányzat, illetve kamara igényei alapján alakulhasson a Nagykanizsai Kampusz képzési, kutatási és projekt palettája.
  • A projekt keretében informatikai jellegű, szakmai középiskolai versenyt szervezünk a térség diákjai számára. A PENdroid verseny célja a korosztály fejlesztése és versenyeztetése a napjainkban divatos és keresett Androidos alkalmazások programozása és a játékfejlesztés területén. Továbbá egy tájékoztató fórumot is szervezünk az érintett középiskolások bevonásával, ahol az egyetem és a Kampusz képzéseivel, továbbtanulási lehetőségeikkel ismerkedhetnek meg.

További információ: 
    Dr. Tóth-Kaszás Nikoletta 
    kaszas.nikoletta@uni-pen.hu
    +36-93-502-913

STEP

Cím:
Development of student trainee exchange program methodology for the Hungarian-Croatian cross-border region

A pályázat fő célja
A projekt partnerek egy háromnyelvű dokumentációs csomagok készítenek a szakmai gyakorlati csereprogram lehetőségeinek optimális módszertanáról, amely alapján egy pilot programot is indítanak: 10-10 tehetséges magyar és horvát hallgatónak lesz lehetősége részt venni a 10 hetes határon átnyúló csereprogramban. A programnak köszönhetően a hallgatók munkatapasztalattal gyarapodnak, megfelelő nyelvi készségekre tesznek szert, nyitottabbak lesznek idegen kultúrák felé, továbbá kapcsolatokat szerezhetnek a határ menti régióban. Mindezekkel a tapasztalatokkal és képességekkel a hallgatók nem csak a piacképes tudásukat és a munkaszerzési lehetőségeiket bővíthetik; a projekt hozzásegítheti őket egy határ másik oldalán fellelhető munka megszerzésében is.

Partnerek:
Pannon Egyetem
Krizevci Mezőgazdasági Főiskola

Projekt összeg:
132 966 EUR

A projekt weboldala:
www.step.uni-pen.hu

RTPP

Akroním: RTPP


Cím: A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
Regionális Turisztikai Terméktervének Kidolgozása

A pályázat fő célja
A projekt átfogó célja egy olyan stratégia kidolgozása, ami a turisztikai és kulturális fejlesztési projektek alapjául szolgál, s a Programhoz kapcsolódó későbbi pályázati kiírások kidolgozását segíti elő. A projektünk végső terméke, a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Regionális Turisztikai Termékterve egy a terület turisztikai fejlesztéseiben érintett szervezetek bevonásával, turisztikai szakemberek által összeállított dokumentum, amely a Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Közös Technikai Titkársága részére készült.

Partnerek:
Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 
Szlavónia és Baranya Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft. 
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatási Központja
Csáktornyai Fejlesztési Ügynökség
Horvát Idegenforgalmi Minisztérium
Horvát Kulturális Minisztérium


Projekt összeg:
411.760,00 EUR

Recultivatur

Akroním: Recultivatur


Cím: A vallásokkal kapcsolatos kulturális értékeinkre épülő fejlesztési koncepciók beépítése a regionális, városi és vidékfejlesztési stratégiaalkotási folyamatokba

A pályázat fő célja
A RECULTIVATUR projekt fő célja az volt, hogy helyi tőke, humán erőforrások, infrastruktúra és szolgáltatások segítségével kiaknázza a terület kulturális vallási örökségét annak érdekében, hogy fejlessze a vallási turizmust és hozzájáruljon társadalmi és gazdasági jelentőségének növekedéséhez. A projekt keretében egy olyan szakértői csoport állt fel, amely célul tűzte ki, hogy a vallási-kulturális örökség, a helyi természeti és épített kincsek, emberi és tárgyi erőforrások és szolgáltatások együttes kihasználásával új munkahelyek jöjjenek létre, és az érintett területek élhetővé és vonzóvá váljanak nemcsak a turisták, de az ott lakók körében is. A kapott eredményeket felhasználva készült el Dél-kelet Európa Vallásturisztikai Általános Fejlesztési Modellje, amelynek megvalósulását a négy országban (Magyarországon, Romániában, Bulgáriában és Görögországban) létrehozni tervezett Helyi Vallásturisztikai Fejlesztési Ügynökségek tanulmányozzák. A Helyi Ügynökségek segítségével az egyes helyszíneken egyedi vallásturisztikai termékek kialakítására kerül sor. Az új termékek nemzetközi marketingjét a konzorcium is támogatja, cél, hogy a kialakított vallásturisztikai termékek az Európai Kulturális Utak listájára felkerüljenek.

Partnerek:
Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.
Union of Municipalities in Val Vibrata
Chamber Of Commerce & Industry Of Xanthi
Burgas Regional Tourist Association
Lanciano Municipality
North-East Regional Development Agency
Bcci, Bulgarian Chamber Of Commerce And Industry
Pannon Egyetem
INFORMEST – Service and Documentation Centre for International Economic Cooperation
Department of Heritage, Arts and History (DHAH), University of Salento (Lecce)
Region of Central Macedonia
Harghita County Council
Europe Point Teramo Consortium

Projekt összeg:
2.855.000,00 EUR

PHCC

Ausztria Magyarország határon átnyúló együttműködés 2007-2013 benyújtandó pályázat összefoglalója

Vezető partner: IG Passivhaus Steiermark/Burgenland
Teljes költségvetés: 500.000 EUR.

Magyarországi projektpartnerek: Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz, Zala Megyei Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány (ZMVA)

Szerepvállalás előzmény
Az Ausztriai vezető partnertől érkezett közvetett módon a megkeresés az egyetem felé, mivel a később ismertetett programra benyújtandó pályázat előkészítése során a korábban megkeresett lehetséges magyar partnerek nem kellő aktivitása miatt veszélyben érezték a pályázat sikerét.

Projekt összefoglaló
A CEEBEE (Center of Excellence für Energie optimiertes Bauen und Erneuerbare Energie) futó projekt során feltárták, hogy Ausztriában és Magyarországon is hiányoznak azok a szakemberek a kivitelezői oldalról, akik képesek jól megvalósítani a minősített tervezők által megtervezett passzív és +energiás épületeket.
A most előkészítés alatt álló projektnek a célja megteremteni minden olyan feltételt, ami szükséges ahhoz, hogy a megfelelő szakértelemmel rendelkező kivitelezésben jártas építőipari szegmenst képezzünk. Ennek érdekében a Damstadt-i Passzívház Intézet által kifejlesztett tananyag Ausztriai és Magyarországi adaptálása történne meg. Ennek a Magyarországi munkarészének végrehajtása és koordinálása nagy részben az egyetem végezné.
A projekt során megtörténne a német nyelvű tananyagnak a fordítása, lektorálása. Kialakításra kerülne a kanizsai kampuszon egy e-learning rendszer, ami támogatná a magyarnyelvű oktatást. Kiválasztásra kerülnének azok az elméleti és gyakorlati szakemberek, akik a program befejezését követően a projekt közvetett célcsoportját képező kivitelezési szakembereket (építésvezető, kőműves, szakmunkás) oktatnák. Ezek a kiválasztott szakemberek a képzés során elsajátítják azokat az ismereteket, amelyekkel jogosulttá vállnak a későbbi oktatásra. További feladat a képzés akkreditációs vizsgálata és a magyar jogrendbe való illesztése. A projekt fontos részét képezi a célcsoportok meghatározása és egy átfogó médiakampány szervezése.

A projekt tervezett időtartama: 2011 július 1. -2012 december 31. (18 hónap)

A projekt weboldala: http://phcc.info

I3CT

Horvát-magyar Területi Együttműködési Operatív Programra beadott pályázatok

Cím
Informatics, Innovation, Incubation & Crossborder Clustering (Informatika, Innováció, Inkubáció&Határon átnyúló klaszter) I3

A páláyzat fő célja
A projekt célja egy olyan fenntartható üzleti környezet létrehozása, amely támogatja az ICT szektor innovációs potenciáljának létrehozását, felsőoktatási intézmények ICT klaszterek, fejlesztési és innovációs intézmények határon átnyúló együttműködésének kiépítésén keresztül. Sor kerül egy piackutatásra a határ menti térségben működő cégek innovációs potenciáljáról, K+F és oktatási intézmények kapacitásáról. Mélyinterjúk segítségével feltérképezésre kerülnek az innovációban érdekelt szereplők tervei, ötletei. A projekt része egy határon átnyúló ICT klaszter kialakítása, valamint közös oktatás és kapacitáskiépítés az innovációs menedzsment és ICT témakörökben.

Projekt összeg
415.000 EUR

Partnerek:
Pannon Novum Nonprofit Kft.
REDEA – Medimurje Fejlesztési Ügynökség
MEV – Muraközi Egyetem Informatikai Kara
PORA – Podravina és Prigorje Fejlesztési Ügynökség
MIT Cluster – Muraközi IT Klaszter
Pannon Egyetem

A porjekt weboldala: http://i3ct.net
A projekt oktatási oldala: http://i3ct.uni-pen.hu

HUHR/1901/4.1.1./0052- IC4HEDS: „Intensive Courses for Higher Education Students”

A projekt fő célja: 

A projekt átfogó célja az oktatási intézmények bevonásával régió specifikus tudásbázis növelése az ICT területén. Ennek érdekében a partnerség egy intenzív, kétoldalú képzési programot valósít meg, egy komplett átfogó tananyagfejlesztés mellett. Ez a képzési program a diákok bevonásával Varasdon kerül megrendezésre. A tanulási program kidolgozásán és megvalósításán felül tanulmányutak is megrendezésre kerülnek annak érdekében, hogy a tananyag a leginnovatívabb, legújabb ismereteknek megfelelően kerüljön kidolgozásra. A képzés a projekt befejezését követően akkreditálásra kerül a projektbe bevont egyetemeken.  

Partnerek: 

Medimurje Technológiai Innovációs Központ

Zagrábi Egyetem

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

Pannon Egyetem

Projekt összköltségvetése: 211 799, 95 Euró

Ajánlattételi felhívások: 

Eszközbeszerzés: árajánlat