Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

Megújuló energiarendszer-tervező IT specialistaSzakirányú továbbképzés

A képzés célja olyan megújuló energiarendszer-tervező IT specialisták képzése, akik:

Szakmai kompetenciák:

A felvétel feltétele:

Legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett, államilag elismert oklevél

A képzési idő: 

A képzési idő: 2 félév.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

A képzésben 60 kreditet kell megszerezni.

Jelentkezéspr[at]pen.uni-pannon.hu

A képzés várható indulása: Keresztfélévben (2024. február)

Jelentkezési határidő: 2024. január 20.

A képzés díja: 275.000,- Ft / félév

Letölthető tartalom:

Vízügyi rendszertervező IT specialistaSzakirányú továbbképzés

A képzés célja olyan vízügyi rendszertervező IT specialisták képzése, akik:

 • képesek a digitalizált vízkezelési rendszerek fejlesztésén keresztül azok üzemeltetésére, a lokális (üzemi, intézményi, települési) vízkezelő rendszerek működéséhez szükséges informatikai háttér biztosítására.
 • Korszerű adatbázistervezési, adatbáziskezelési és programozási ismeretekkel rendelkeznek.
 • Képesek a vízkezelésben történő mérések és elemzések hardveres és szoftveres támogatására.
 • Ismerik a projektmenedzsmenthez szükséges döntéstámogató rendszerek informatikai hátterét.
 • Rendelkeznek a vízkezelő rendszerekben lezajló folyamattervezési és modellezési ismeretekkel.

A felvétel feltétele: 
legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett, államilag elismert oklevél

Ezeket az infókat kérlek mindegyiknél bővítsd ki:

Képzési idő: 2 félév, félévente 5-10 alkalommal (órarendtól függően) két nap (péntek-szombat)

Szükséges kreditek száma: 60

Jelentkezéspr[at]pen.uni-pannon.hu

A képzés várható indulása: Keresztfélévben (2024. február)

Jelentkezési határidő: 2024. január 20.

A képzés díja: 275.000,- Ft / félév

Letölthető tartalom:

IT vállalati folyamatokat fejlesztő szakemberSzakirányú továbbképzés

A képzés célja:

 • a hallgatók olyan modern IT megoldásokkal és tudásanyaggal ismerkednek meg, amelyek elősegítik a modern ipari környezet informatikai támogatásának kialakítását, üzemeltetését és továbbfejlesztését.
 • Ezen felül a hallgató rendszer szintű gondolkodásmódja is fejlődik, ezért alkalmassá válik összetett, egymással együttműködő, több komponensű rendszerek megértésére, analizálására és továbbfejlesztésre.

Szakmai kompetenciák:

 • együttműködő képesség;
 • rendszerekben és folyamatokban való gondolkodás képessége;
 • problémafelismerő- és megoldó képesség;
 • elemző módon való gondolkodás képessége;
 • integráló képesség;
 • innovációs szemlélet;
 • fejlett műszaki érzék;
 • rugalmasság, kreativitás;
 • a minőség iránti elkötelezettség.

A felvétel feltétele:

Informatikai vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett, államilag elismert oklevél

Jelentkezéspr[at]pen.uni-pannon.hu

A képzés várható indulása: Keresztfélévben (2024. február)

Jelentkezési határidő: 2024. január 20.

A képzés díja: 275.000,- Ft / félév

Letölthető tartalom:

Víz- és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető szakmérnök/szakemberSzakirányú továbbképzés

A képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése, akik:

 • a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú ismereteik birtokában képesek az iparágak és közüzemek különböző víz- és szennyvízkezelési problémáinak megoldására
 • a víz és a szennyvíz minőségének ellenőrzésére
 • a technológia üzemeltetésére
 • a fellépő problémák felismerésére és orvoslására
 • megalapozott állásfoglalás kialakítására, majd ennek helytálló és közérthető kommunikációjára
 • a víz és szennyvízkezeléssel kapcsolatos beruházások megtervezésére és megvalósítására
 • a rendszerek üzemeltetésére

Személyes adottságok és készségek:

 • fejlett műszaki érzék
 • problémafelismerő és -megoldó képesség
 • információ-feldolgozási képesség
 • rendszerező képesség
 • stratégiai szintű gondolkodás
 • kreativitás és rugalmasság
 • minőség iránti elkötelezettség
 • kezdeményező és döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás
 • együttműködő képesség, tolerancia
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

 • a képzés szakterületén megszerzett elméleti ismeretek és gyakorlati módszerek rendszerezése, megfelelő alkalmazása, önálló döntési és fejlesztési készség
 • képesség a víz és szennyvíz mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára, mérési tervek összeállítása, azok kivitelezése és azok értékelése
 • a korszerű víz- és szennyvízkezelést biztosító technikák, technológiák felhasználásának ismerete, optimális megválasztása, irányítása
 • vízellátási, vízkezelési és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetése, tervezése és azok irányítása
 • a minőségügy és a műszaki szabályozás ismerete és alkalmazása
 • elemző, értékelő készség a víz- és szennyvízkezeléssel kapcsolatos műszaki, gazdasági és társadalmi hatások, kapcsolatok vonatkozásában
 • koncepciók és programok vizekre gyakorolt hatásainak vizsgálata és értékelése hazai és nemzetközi szinten

A víz és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a víz- és szennyvíz minőségének ellenőrzésére
 • a technológia üzemeltetésére
 • a fellépő problémák felismerésére és orvoslására
 • megalapozott állásfoglalás kialakítására, majd ennek helytálló és közérthető kommunikációjára

A szakképzettség nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is hasznosítható ismereteket biztosít, így a végzettek alkalmasak víz és szennyvízkezeléssel kapcsolatos beruházások megtervezésére és megvalósítására, rendszerek üzemeltetésére.

A felvétel feltétele:

Víz- és szennyvízkezelő rendszer üzemeltető szakmérnök esetében:
Legalább alapképzésben (korábbi képzési rendszerben főiskolai szinten) szerzett mérnöki oklevél agrár vagy műszaki képzési területen (pl. gépészmérnök, vegyészmérnök, villamosmérnök, anyagmérnök, környezetmérnök, agrármérnök, biomérnök, élelmiszeripari mérnök, építőmérnök, informatikus mérnök).

Víz- és szennyvízkezelő rendszer üzemeltető szakember esetében:
Legalább alapképzésben (korábbi képzési rendszerben főiskolai szinten) szerzett oklevél kémia, környezettan, műszaki menedzser, mérnök informatikus vagy programtervező informatikus szakon.

Képzési idő: 2 félév, félévente 5-10 alkalommal (órarendtól függően) két nap (péntek-szombat)
Szükséges kreditek száma: 60

Ismeretkörök: alapozó ismeretek, szakmai törzsanyag, szakdolgozat

Alapozó ismeretek

 • általános kémiai ismeretek, vegyszerismeret („dihidrogén-monoxid”)
 • fizikai-kémiai, vízkémiai és korróziós alapismeretek
 • a mikroorganizmusok jelentősége, biológiai sajátosságaik, víz mikrobiológia
 • a víz jellemzésére alkalmas paraméterek és a mérésükre használatos analitikai módszerek
 • gépészeti ismeretek

Alapozó ismeretek: 14-18 kredit (26-33 %)

Szakmai törzsanyag

 • a víz és szennyvízkezelés műveletei
 • vízkezelés nemkívánatos komponensei és eltávolításuk, a vízkezelés technológiai folyamata
 • szennyvíztisztítás
 • a vízkezelésben alkalmazott mérési eljárások és mérőműszerek megismerése
 • a villamos- és hőenergia-termelés és az erőmű technológia kérdései, méretezés, az üzemeltetés jellemzői;
 • iparágak és közüzemek speciális víz- és szennyvízkezelési kérdéseinek megismerése és megtárgyalása esettanulmányokon keresztül
 • vízszerzés, csatorna- és közműépítés, közműfenntartás és tisztítás
 • a víz- és szennyvízkezelés minőségbiztosítása, határértékek, jogszabályok, biztonságtechnikai ismeretek
 • élővizek terhelhetősége
 • a vállalat mibenlétének, fejlődésének, kapcsolatrendszerének, a környezettel való kölcsönhatásainak, továbbá a vállalati gazdálkodás folyamatának, összefüggéseinek és sajátosságainak megismerése
 • vízkezelési eljárásokban leggyakrabban előforduló alapvető számítások
 • vízkémiai és technológiai eljárások és módszerek laboratóriumi szintű megismerése

Szakmai törzsanyag: 36-40 kredit (67-74 %)

Alapozó és szakmai törzsanyag együtt 54 kreditpont.
Szakdolgozat: 6 kreditpont

Záróvizsga

A záróvizsga részei:
(Sz) A szakdolgozat megvédése: ennek az eredménye a védésen alakul ki a bíráló véleményének figyelembevételével.
(V) A szóbeli vizsga: tartalma komplex szóbeli számonkérés a szakképzés tárgyaiból, megadott tételsor alapján.
Vizsgatárgy: Víz- és szennyvízkezelés műveletei
Vizsgatantárgy: Műszer, méréstechnika és automatizálás a vízkezelésben

A záróvizsga eredménye:
A záróvizsga eredményét (ZE) a szakdolgozat védés eredményének (SZ) és a komplex szóbeli vizsgának (V) a számtani átlaga adja:
ZE=(Sz+V)/2

Korábban szerzett ismeretek beszámíthatósága: kredit ekvivalencia elve

Jelentkezéspr[at]pen.uni-pannon.hu

A képzés várható indulása: Keresztfélévben (2024. február)

Jelentkezési határidő: 2024. január 20.

A képzés díja: 275.000,- Ft / félév

Letölthető tartalom: