Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

EFOP-3.4.4-16-2017-00002

A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen 

A pályázat fő célja

Pályázati kérelmünk a Pannon Egyetemre (PE) való bekerülés fokozását, ezáltal a felsőfokú képzettségi szint növelését célozza az EFOP-3.4.4-16 kiírásnak megfelelően; a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki (MTMI) szakterületekre helyezve a hangsúlyt. A siker kulcsszereplői nem csak a diákok, hanem a középiskolai tanárok, egyetemi oktatók, és a cégek maguk. Fontos, hogy az elvárásokat kommunikálják egymás felé az intézmények, így már annak megfelelően folyhat a diákok formális és nem formális oktatása, orientálása. Továbbá fontos, hogy a tanárok-oktatók a diákok készségeit és képességeit folyamatosan mérjék és fejlesszék a felsőoktatási, majd a piaci igényeknek megfelelően. A sikeres pályaválasztás három alappillére a megfelelő tudásszint mellett a helyes önismeret, a kínálati oldal ismerete és a pályaismeret. Ahhoz, hogy a diákok érdeklődésüknek, képességeiknek és készségeiknek megfelelő szakmát, pályát válasszanak, fontos, hogy ezek az alappillérek stabilan rendelkezésükre álljanak. Szakmai programunk ennek megfelelően került felépítésre az MTMI szakterületekre fókuszálva. A diákok számára szóló projektelemek közül a készségfejlesztő és pályaorientációs tevékenységeink segítik felmérni, feltérképezni a diákok személyes vágyait, lehetőségeit, erősítendő és/vagy fejlesztendő területeit, annak érdekében, hogy a hozzá leginkább illő, alkalmas szakot válassza és el is végezze azt, minimalizálva a lemorzsolódás illetve pályaelhagyás lehetőségét. A különböző ismeretterjesztő programok, rendezvények az MTMI tudományterület széles spektrumába engednek bepillantást nyerni, valamint az azt lefedő felsőoktatási képzési lehetőségeket mutatják be. A különböző szakkörök, táborok, versenyek, mentorprogramok, szakmai napok a felsőoktatásba való bekerülést segítik, mind az elméleti, mind a gyakorlati vertikumot érintve. A gyárlátogatások, az imázsfilmek, az öregdiákok előadásai pedig a pályaismeretet támogatják. Továbbá a kommunikációs tevékenység fokozásával kívánjuk a PE érintett képzéseit népszerűsíteni. A másik fókuszcsoport a tanári-oktatói kör, akik számára konferenciák és belső tréningsorozatok segítségével kívánunk nem-formális keretek között képzést nyújtani. Az általános és speciális kommunikációs készségek fejlesztése mellett, szakmaismereti és módszertani továbbképzésre is sor kerül. Az innováció is megjelenik a programunkban, hiszen a középfokú, a felsőfokú oktatás valamint az ipari vállalatokat képviselőit aktívan be kívánjuk vonni a projekt megvalósításába. A PE konzorciális formában az Együtt a Jövő Mérnökeiért Országos Szövetséggel, a Zalai Matematikai Tehetséggondozó Alapítvánnyal és a Kutató Tanárok Országos Szövetségével együttműködve az alábbi szakmai tevékenységek megvalósítását tűzte ki célul: – középiskolások pályaismeretének, önismeretének tesztelése és fejlesztése; egyéni és csoportos készségfelmérő és pályaorientációs tanácsadás – készségfejlesztő programok, workshopok, tréningek középiskolások számára – MTMI területeket érintő ismeretterjesztő előadások, interaktív programok általános és középiskolások számára – MTMI területeket érintő nyári egyetemek közép- és általános iskolásoknak – MTMI területeket érintő versenyek, vetélkedők (biológiai, programozási, stb.) – egyetemi, kari nyílt napok, laborlátogatások – felkészítő szakkörök (matematika, informatika, fizika, kémia, biológia) – tehetséggondozó szakkörök (matematika, informatika, fizika, kémia, biológia) – interaktív gyárlátogatások – szakmai fórumok, konferenciák oktatóknak, tanároknak – képzők képzése a pályaorientációban és beiskolázásban részt vevő kollégák számára – készségfejlesztő és szemléltető interaktív eszközök készítése, beszerzése – a pályaválasztást segítő különböző applikációk, kérdőívek készítése – MTMI életpályákat bemutató imázsfilmek készítése – fokozott kommunikációs tevékenység végzése A projekt tervezett megvalósítási ideje 2017.09.01.–2020.02.29., azaz 30 hónap. A megvalósítás helyszínei elsősorban a PE telephelyei: Veszprém, Keszthely, Nagykanizsa és Zalaegerszeg. Emellett más, főleg hátrányos helyzetű járásokba tervezünk kitelepített programokat. A projekt célcsoportja a középiskolás korosztály, de az általános iskola 6-7-8. évfolyama számára is kínálunk ismeretterjesztő és készségfejlesztő programokat. A tanárok és oktatók a másodlagos célcsoportot alkotják, akik számára szakmai és továbbképzési programokat tervezünk. A pályázati projekt megvalósítására számos céges partner és középiskola együttműködő támogatását nyertük el., akikkel szoros együttműködésben kívánjuk a pályázati projektet megvalósítani. A projektünk részletes szakmai bemutatását a Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmazza. A költségvetés tervezése során kiemelt szempont volt a költséghatékonyság, az „érték a pénzért” elv érvényesítése. A költségvetésbe kizárólag a projekt megvalósításához szükséges tevékenységek kerültek tervezésre. A mérföldkövek ütemezése a Felhívásban előírtaknak megfelelően terveztük.

A támogatás összege: 350 327 759,- HUF